zavřít
Můžete začít psát.
Výsledky hledání se objeví zde.

Všeobecné obchodní podmínky

1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) společnosti Labona s.r.o., IČ: 038 98 881, sídlem Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 87305 (dále jen jako „Prodávající“ nebo „my“) rámcově upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále jen jako „Kupující“ nebo „Vy“) v rámci smluvních vztahů uzavřených zejména prostřednictvím internetového obchodu umístěného na doméně labona.cz (dále jen jako „E-shop“), ale také prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku mimo E-shop (zejména prostřednictvím elektronické pošty či provedením online objednávky prostřednictvím online konfigurátoru za účasti Prodávajícího).

1.2. Ustanovení těchto VOP, jež jsou určena k Vaší ochraně jako Kupujícího v postavení spotřebitele, se nevztahují na případy, pokud jste právnickou osobou či fyzickou osobou jednající při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. S těmito VOP máte dostatečnou možnost seznámit se před provedením své objednávky, buď v rámci našeho E-shopu, nebo jsme Vám je zaslali prostřednictvím elektronické pošty na Vaši e-mailovou adresu, a jste na ně dostatečně předem upozorněni. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili s obsahem těchto VOP a že s nimi souhlasíte.

1.4. V případě odchylných ujednání v rámci uzavřené Kupní smlouvy mají tato ujednání v takové Kupní smlouvě před zněním těchto VOP přednost. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění těchto VOP můžeme jednostranně měnit a doplňovat, kdy o tomto jsme povinni Vás informovat. Uvedené změny můžeme provést zejména v případě změny právních předpisů, zavedení prodeje nového Zboží nebo z důvodu změny podmínek na trhu. O změnách budete předem informování z informačních materiálů zveřejněných v rámci E-shopu nebo prostřednictvím elektronické pošty. Pokud nebudete souhlasit s provedenými změnami a budou Vaše práva a povinnosti provedenou změnou dotčena podstatným způsobem, můžete tyto změny odmítnout a od uzavřené Kupní smlouvy s námi odstoupit, pokud již nebylo dosud započato s plněním, přičemž Vaše odstoupení nám musí být v takovém případě doručeno do pěti (5) kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny. Pokud nám v této lhůtě Vaše odstoupení od Smlouvy nebude doručeno, má se za to, že se změnami VOP souhlasíte.

 

2.
DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

2.1. Smluvní strany: jsou Prodávající, tedy Labona s.r.o., IČ: 038 98 881, sídlem Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01, e-mail info@labona.cz, telefon +420 608 354 888, a Vy, jako Kupující.

2.2. Kupní smlouva: je smluvní vztah vzniklý mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě Vámi, jako Kupujícím, řádně vyplněné Objednávky Zboží odeslané prostřednictvím E-shopu, nebo elektronické pošty na e-mailovou adresu Prodávajícího, nebo na základě vyplnění online Objednávky Zboží v online konfigurátoru za účasti Prodávajícího, kdy tato Vaše Objednávka byla z naší strany přijata v souladu s těmito VOP. Kupní smlouva je takto uzavřena i v případě, že je vedle prodeje Zboží předmětem plnění i provedení nenáročného zaměření a montáže.

2.3. Spotřebitel: je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2.4. Podnikatel: je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá osoba, která uzavírá Kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozími větami v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v rámci své objednávky nebo v rámci Kupní smlouvy své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí ustanovení těchto VOP určená pro podnikatele.

2.5. Zboží: se rozumí zboží nabízené Prodávajícím v rámci jím provozovaného E-shopu či na jeho prodejně nacházející se na adrese: Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01, představující zejména stínící techniku a její doplňky.

2.6. Objednávka: je Váš závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy učiněný některým ze způsobů dle čl. 4 těchto VOP.

2.7. TWISTO: se rozumí platba Twisto poskytovaná společností Twisto payments a.s., IČ: 016 15 165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen jako „Twisto payments a.s.“) provedená na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

 

3.
ZÁKAZNICKÝ ÚČET

3.1. Na základě Vaší registrace provedené ve webovém rozhraní E-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní můžete provádět Objednávky Zboží (dále jen jako „Zákaznický účet“). Pro objednání Zboží není nutné provést registraci v rámci webového rozhraní E-shopu.

3.2. Při registraci ve webovém rozhraní E-shopu a při objednávání Zboží ve webovém rozhraní E-shopu jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu jste při jakékoliv jejich změně povinni aktualizovat. Vámi uvedené údaje v Zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou námi považovány za správné.

3.3. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho Zákaznického účtu.

3.4. Nejste oprávněni umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám.

3.5. Můžeme zrušit Váš Zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy svůj Zákaznický účet déle než dvacet čtyři (24) měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti z Kupní smlouvy včetně těchto VOP.

3.6. Sami se můžete kdykoliv rozhodnout zrušit svůj Zákaznický účet. V takovém případě nám toto prosím oznamte prostřednictvím elektronické pošty na tento kontaktní e-mail: info@labona.cz a my Váš Zákaznický účet zrušíme do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy toto oznámení obdržíme.

3.7. Berte na vědomí, že zrušením Zákaznického účtu dle předchozích ustanovení, ztrácíte veškeré případné výhody, které plynou z vedení Zákaznického účtu, zejména věrnostní výhody v jakékoliv podobě.

3.8. Berte také na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení či třetích osob.

 

4.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Náš E-shop obsahuje informace o Zboží s uvedením kupních cen, o nákladech spojených s dodáním Zboží Kupujícímu včetně nákladů spojených s dobírkou, a o nákladech za navrácení Zboží Kupujícímu, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. V E-shopu zobrazené kupní ceny Zboží či kupní ceny Zboží uvedené v rámci naší cenové nabídky zahrnují DPH v platné sazbě k okamžiku odeslání Objednávky i náklady na balné. Kupní ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v rámci E-shopu s výhradou Prodávajícího jejich změn. Informace o nákladech spojených s dodáním Zboží platí pouze v případě, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Veškerá prezentace Zboží umístěná v rámci E-shopu je pouze informativního charakteru a nejedná se o nabídku na uzavření Kupní smlouvy, Prodávající tedy není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3. Není-li v jednotlivých obchodních případech sjednáno jinak, nejsou v kupní ceně Zboží zahrnuty náklady na dodání Zboží, odborné zaměření, montáž a montážní materiál. Celková Kupní cena zahrnuje kupní cenu Zboží, náklady na dodání Zboží, náklady na odborné zaměření, montážní práci, náklady na montážní materiál, a případné další náklady na volitelné placené služby Vámi vybrané (dále jen jako „Celková kupní cena“). Vyhrazujeme si právo stanovit minimální limit kupní ceny Zboží, od které již neplatíte náklady na dodání Zboží. V případě, že však z Vaší strany dojde k částečnému odstoupení od Kupní smlouvy a kupní cena Zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od Kupní smlouvy, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dodání Zboží zdarma, podle předchozí věty, Vaše právo na dodání Zboží zdarma zaniká a jste povinni nám náklady na dodání Zboží uhradit. O Celkové kupní ceně včetně všech nákladů jste informováni před učiněním Objednávky.

4.4. Můžete nás oslovit s cenovou poptávkou na Zboží, a to individuálním kontaktováním s využitím našich kontaktních údajů uvedených v rámci E-shopu či osobně přímo na naší prodejně nacházející se na adrese Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01. Vaše poptávka se nikdy nepovažuje za Objednávku či návrh na uzavření jakékoliv smlouvy a jejím potvrzením nevzniká mezi námi smlouva. V případě, že u nás budete poptávat Zboží, za předpokladu, že bude Vaše poptávka obsahovat všechny podstatné údaje o poptávaném Zboží, zašleme Vám prostřednictvím Vaší kontaktní e-mailové adresy nezávaznou cenovou nabídku, která má platnost jeden (1) týden. Kupující bere na vědomí, že rozměry Zboží uvedené v rámci cenové nabídky nejsou rozměry výrobními.

4.5. V rámci cenové poptávky Zboží či v rámci Objednávky Zboží jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Veškeré takto Vámi uvedené údaje považujeme za správné a úplné. Pokud při jednání o Kupní smlouvě vyjde najevo, že Vámi poskytnuté údaje nebyly správné nebo úplné, jsme oprávněni kdykoliv ukončit jednání o uzavření Kupní smlouvy a Kupní smlouvu neuzavřít. V případě, že již Kupní smlouva byla uzavřena a následně vyjde najevo, že Vámi poskytnuté údaje, které byly podkladem pro uzavření Kupní smlouvy, jsou nesprávné nebo neúplné, jsme oprávněni od takové Kupní smlouvy odstoupit.

4.6. Kupující může provést Objednávku Zboží těmito způsoby:

4.6.1. Vyplněním objednávkového formuláře v rámci E-shopu (objednávané Zboží Kupující vloží do elektronického nákupního košíku v rámci E-shopu), který obsahuje zejména informace o objednávaném Zboží, o způsobu úhrady kupní ceny Zboží, o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží, a o nákladech spojených s dodáním Zboží, a jeho odesláním kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit objednávku“.

4.6.2. Individuálním kontaktováním Prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty mimo E-shop, že Kupující chce Zboží objednat, zejména v reakci na zaslanou cenovou nabídku Zboží Prodávajícího, kdy Objednávka v této formě musí obsahovat zejména: určení druhu a množství objednávaného Zboží, jakož i nezbytné údaje o Kupujícím potřebné pro fakturaci.

4.6.3. Provedením online Objednávky Zboží při osobní návštěvě vyměřovacího technika Prodávajícího u Kupujícího, a to uvedením údajů v rámci online konfigurátoru za účasti Prodávajícího (zejména údajů o druhu a množství objednávaného Zboží, o jeho případné montáži, o Kupujícím, o způsobu úhrady kupní ceny, apod.) a odesláním tohoto konfigurátoru elektronickou cestou Prodávajícímu.

4.6.4. Provedením online Objednávky Zboží při osobní návštěvě Kupujícího v provozovně Prodávajícího nacházející se na adrese: Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01, a to uvedením údajů v rámci online konfigurátoru za účasti Prodávajícího (zejména údajů o druhu a množství objednávaného Zboží, o jeho případné montáži, o Kupujícím, o způsobu úhrady kupní ceny, apod.) a odesláním tohoto konfigurátoru elektronickou cestou Prodávajícímu.

4.7. V jiný případech než uvedených v předchozím odstavci, se na uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím ustanovení těchto VOP použijí přiměřeně s přihlédnutím k okolnostem a využívanému komunikačnímu prostředku.

4.8. Před odesláním Objednávky Zboží je Vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do Objednávky vložili, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Kupující bere na vědomí, že poté, co Objednávku odešle Prodávajícímu, již nemůže údaje v ní uvedené, jakkoliv měnit.

4.9. Po odeslání Vaší Objednávky (návrhu Kupní smlouvy) Vám zašleme potvrzení o přijetí Objednávky (akceptaci návrhu Kupní smlouvy) včetně těchto VOP, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v Zákaznickém účtu či v Objednávce. Doručením tohoto potvrzení Objednávky z naší strany je uzavřena Kupní smlouva.

4.10. Jsme oprávněni v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dodání Zboží) Vás požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně nebo telefonicky). Kupující je povinen Prodávajícímu potvrdit rozměry pro výrobu Zboží, a to do tří (3) kalendářních dnů ode dne doručení takové žádosti Prodávajícího. Po dobu Vašeho prodlení s plněním této povinnosti nejsme v prodlení s plněním našich závazků vůči Vám, a o tuto dobu Vašeho prodlení se i prodlužuje lhůta k plnění našich povinností dle Kupní smlouvy, zejména k dodání Zboží včetně provedení odborného zaměření a montáže.

4.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy či v souvislosti s vrácením Zboží apod. (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

5.
KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Nárok na zaplacení Celkové kupní ceny nám vzniká v okamžiku, kdy Kupujícímu odevzdáme Zboží, či dojde k dokončení montáže Zboží, pokud je sjednána, není-li dohodnuto jinak. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu Celkovou kupní cenu včetně všech nákladů dle uzavřené Kupní smlouvy.

5.2. Celkovou kupní cenu dle uzavřené Kupní smlouvy nám můžete uhradit následujícímu způsoby:

5.2.1. Bezhotovostně převodem na náš bankovní účet Prodávajícího uvedený v rámci námi vystavené faktury.

5.2.2. Bezhotovostně platební kartou nebo prostřednictvím platebního systému PayPal nebo The Pay.

5.2.3. V hotovosti dopravci při převzetí zboží v místě Vámi určeném v Objednávce (při doručení zboží na dobírku). Platba kartou není u dopravce možná. Objednávka Zboží s platbou na dobírku není možná u všech druhů Zboží. U objednávek Zboží s dobírkou nad 10.000 Kč je požadována platba 50 % z celkové ceny předem.

5.2.4. Prostřednictvím služby TWISTO, která je poskytována společností Twisto payments – v případě, že využijete službu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s. jste povinni uhradit Celkovou kupní cenu do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne, kdy Vám je doručeno Zboží. Tímto souhlasíte s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku v rámci E-shopu a po následném schválení platby Celkové kupní ceny touto formou, akceptujete „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

5.3. Jsme oprávněni požadovat po Kupujícím úhradu zálohy na Celkovou kupní cenu či uhrazení Celkové kupní ceny předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.4. Pokud nakupujete Zboží přes E-shopu, hradíte 100 % Celkové kupní ceny předem (s výjimkou využití dobírky či služby TWISTO). V případech, že objednáváte Zboží společně se službou odborného zaměření a montáže či v jiných případech s Kupujícím dohodnutých, jsme oprávněni po Vás požadovat úhradu zálohy na Celkovou kupní cenu min. ve výši 20 % (v případě odborného zaměření a montáže pergol je záloha stanovena na 20 000 Kč). Po odborné konzultaci a zaměření provedeném našimi techniky, jsme oprávnění po Vás požadovat úhradu další zálohy na zbylou část Celkové kupní ceny min. ve výši 80 %. Pokud budou při odborném zaměření zjištěny odlišné rozměry, než které byly Vámi zadány, bude vždy po Vašem souhlasu upravena Objednávka Zboží a jeho Celková kupní cena.

5.5. V případě bezhotovostní platby jste povinni uhradit Celkovou kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je Váš závazek uhradit Celkovou Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš uvedený bankovní účet.

5.6. Případné slevy z Kupní ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Jsme plátci DPH. Daňový doklad – fakturu Vám vystavíme po uhrazení Celkové kupní ceny či její části a zašleme jej v elektronické podobě na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

5.8. Poplatky bank za vykonání úhrady Celkové kupní ceny se řídí smlouvou mezi Vámi a Vaší bankou.

5.9. Jako Kupující na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebíráte nebezpečí změny okolností. Pokud se plnění Kupní smlouvy stane vlivem Vašeho prodlení s plněním jakékoliv Vaší povinnosti dle uzavřené Kupní smlouvy, pro nás nevýhodné, a to zejména z důvodu zvýšení nákladů na plnění dle uzavřené Kupní smlouvy (zvýšení cen výroby Zboží, zvýšení nákladů na dodání Zboží), jsme oprávněni se domáhat po Vás obnovení jednání o obsahu Kupní smlouvy a její změně, zejména o změně výše Celkové kupní ceny. Pokud nedojde k dohodě mezi námi o změně obsahu Kupní smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne doručení naší výzvy k obnovení jednání o obsahu Kupní smlouvy Kupujícímu, máme nárok na odstoupení od Kupní smlouvy.

5.10. Po dobu Vašeho prodlení s úhradou jakékoliv části Celkové kupní ceny nejsme v prodlení s plněním našich závazků vůči Vám, a o tuto dobu Vašeho prodlení se i prodlužuje lhůta k dodání Zboží včetně provedení montáže.

5.11. V případě, že jste v prodlení s úhradou Celkové kupní ceny či její částí delším jak pět (5) kalendářních dnů po lhůtě splatnosti, jsme oprávněni pozastavit plnění svých povinností dle uzavřené Kupní smlouvy s Vámi, a to až do doby úplné úhrady dlužné částky z Vaší strany. V případě, že jste v prodlení s úhradou Celkové kupní ceny či její částí delším jak třicet (30) kalendářních dnů po lhůtě splatnosti, jsme oprávněni od uzavřené Kupní smlouvy s Vámi odstoupit. V takovém případě budete povinni nahradit nám veškeré škody, náklady a výdaje, které nám vznikly a jsme oprávněni u Vás provést demontáž Zboží.

 

6.
PŘEPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Jsme-li dle uzavřené Kupní smlouvy povinni dodat Zboží na místo Vámi určené v Objednávce, jste povinni převzít Zboží při dodání v tomto Vámi uvedeném místě a potvrdit převzetí na předloženém dokladu. Berete na vědomí, že čl. 6 těchto VOP se uplatní, pokud Vámi bylo objednáno Zboží bez montáže a odborného zaměření.

6.2. Dodání Zboží Kupujícímu je zpoplatněné dle ceníku dopravy zveřejněném v rámci E-shopu v závislosti na druhu vybrané dopravy a šířce Zboží, pokud není dohodnuto jinak. S náklady na dodání Zboží je Kupující vždy dostatečně seznámen přede dnem uzavření Kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo určit přepravce pro dodání Zboží Kupujícímu, a to na základě rozměrů daného Zboží či s ohledem na způsob platby Celkové kupní ceny Kupujícím. Našimi smluvními přepravci jsou Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD), TOPTRANS EU, a.s. (Toptrans) nebo Česká pošta, s.p.. Samotná přeprava Zboží se řídí všeobecnými obchodními podmínkami těchto dopravců. V případě, že způsob dodání Zboží je změněn na základě požadavku Kupujícího, veškerá rizika a náklady spojené se změnou dodání Zboží přebírá Kupující.

6.3. Orientační termíny dodání Zboží Kupujícímu jsou uvedeny u každého Zboží v rámci E-shopu. Termíny dodání se mohou u jednotlivého Zboží v závislosti na složitosti výroby a termínu dodání výrobce lišit. V případě, že objednáváte větší množství Zboží, nebo celkové množství objednaného Zboží přesáhne výrobní kapacitu, či dojde k výpadku ve výrobě výrobce, je Prodávající oprávněn termín dodání Zboží změnit dle možností výrobce, o čemž vyrozumí Kupujícího písemně nebo telefonicky. Berte prosím na vědomí, že Zboží objednané v letní sezóně může mít delší termín výroby.

6.4. V případě, že zvolíte platbu Celkové kupní ceny prostřednictvím dobírky, termín dodání Zboží se prodlužuje minimálně o dva (2) pracovní dny. Dopředu Vám oznámíme přibližný termín dodání Zboží písemně nebo telefonicky.

6.5. Podmínkou dodání Zboží Kupujícímu v případě bezhotovostní platby je úplné zaplacení Celkové kupní ceny. Vyhrazujeme si vlastnické právo ke Zboží, a proto se stanete vlastníkem Zboží až úplným zaplacením Celkové kupní ceny (výhrada vlastnického práva). Nebezpečí škody na Zboží však na Vás přechází již jeho převzetím. Tentýž následek má, pokud nepřevezmete Zboží, ač jsme Vám s ním umožnili nakládat.

6.6. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit Celkovou kupní cenu, ledaže škodu způsobil porušením své povinnosti Prodávající.

6.7. Prodávající splní svou povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se Zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí. Má se za to, že Prodávající umožní nakládat se Zbožím Kupujícímu, jakmile mu Zboží bude dopravcem předáno.

6.8. Při přebírání Zboží jste povinni zkontrolovat neporušenost jeho obalů a v případě jakýchkoliv závad jste povinni nám neprodleně tyto oznámit a závady uvést v rámci přepravního protokolu. V případě zjevného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusíte Zboží od předávajícího převzít. Podpisem dodacího listu stvrzujete, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu Zboží nebude brán zřetel.

6.9. Doporučujeme bezodkladně, tedy nejpozději do tří (3) kalendářních dní po přechodu nebezpečí škody na Zboží, provést prohlídku Zboží.

6.10. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít Zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat Zboží z naší strany, ani za odstoupení od Kupní smlouvy z Vaší strany.

6.11. Jste-li v prodlení s převzetím Zboží, jsme oprávněni poté, co Vás prokazatelně prostřednictvím elektronické pošty upozorníme a poskytneme Vám novou přiměřenou lhůtu pro převzetí Zboží, po uplynutí této přiměřené lhůty odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy s Vámi a následně Zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění Zboží a náklady marného dodání Zboží z důvodu nedostatku součinnosti na Vaší straně v nezbytně nutné výši jsme oprávněni vůči Vám započíst na výtěžek prodeje.

6.12. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, anebo v případě, že si Zboží objednáte na dobírku a nepřevezmete si jej, jste povinni uhradit náklady spojené s doručováním Zboží nebo jeho opakovaným odesláním, nebo spojené s jiným způsobem doručení.

6.13. Kupující přejímá vlastnické právo k obalu Zboží.

 

7.
DODÁNÍ ZBOŽÍ S MONTÁŽÍ

7.1. K Vaší Objednávce je možné po dohodě s Prodávajícím využít službu odborného zaměření a montáže našimi techniky. Za správnost vyměřených rozměrů neseme odpovědnost a u této služby máte také nárok na využití servisu Zboží po dobu, po kterou na samotné Zboží platí záruka za jakost. Tato služba neslouží pro nezávislou konzultaci na místě u Kupujícího. S cenou odborného zaměření a montáže Zboží a nákladů na dodání Zboží jste seznámeni vždy před tím, než dojde k uzavření Kupní smlouvy. Berete na vědomí, že čl. 7 těchto VOP se uplatní, pouze pokud využijete službu odborného zaměření a montáže našimi techniky.

7.2. Kupující je povinen připravit Prodávajícímu místo, kde bude prováděna montáž Zboží (dále jen jako „místo montáže“), a to v termínu montáže dle 7.4. těchto VOP a umožnit mu nerušený přístup k místu montáže Zboží. Kupující je také povinen umožnit Prodávajícímu vykládku komponentů z automobilu v co nebližší vzdálenosti od místa montáže. Kupující je povinen seznámit Prodávajícího a jeho pracovníky s veškerým potřebnými informacemi pro provedení montáže, zejména ohledně umístění vedení el. Proudu, vody, plynu a odpadů, apod. v místě montáže, a dále je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu a jeho pracovníkům veškerou potřebnou součinnost.

7.3. Kupující je povinen v případě potřeby na své náklady zařídit postavení lešení tak, aby jej Prodávající měl v místě montáže ve stanoveném termínu montáže dle 7.4. těchto VOP k dispozici, a to po celou dobu provádění montáže.

7.4. V případě dodávky Zboží včetně montáže, Vás kontaktujeme ohledně sjednání termínu montáže (dále jen jako „termín montáže“), a to poté, co byla uhrazena celá stanovená záloha na Celkovou kupní cenu z Vaší strany a bylo Zboží zadáno do výroby. Termín montáže bude mezi námi dohodnut, případně bude určen jednostranně z naší strany. Jste povinni nám poskytnout plnou součinnost ohledně umožnění přístupu k místu montáže v daném termínu montáže. Termín montáže lze z naší strany měnit dle aktuálního vytížení montážních techniků a dle nepříznivých povětrnostních podmínek. Berte prosím na vědomí, že Zboží objednané v letní sezóně, mohou mít delší termín výroby i samostatné montáže.

7.5. Pro případ neoprávněného zásahu do místa montáže či jiného znemožnění provádění montáže Zboží ze strany třetích osob či Kupujícího se přiměřeně prodlužuje doba dodání a Prodávajícímu vzniká právo na úhradu veškerých nákladů, které mu v této souvislosti vznikly.

7.6. Náklady vzniklé na základě odběru elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných energií v místě montáže hradí Kupující.

7.7. Montáž Zboží je dokončená, je-li ze strany Prodávajícího předvedena Kupujícímu způsobilost Zboží sloužit svému účelu. Takto dokončenou montáž Zboží Prodávající předá Kupujícímu a Kupující je povinen si takto namontované Zboží zkontrolovat, zejména jeho funkčnost a vzhled a v případě jakýchkoliv vad je neprodleně povinen oznámit tyto Prodávajícímu. V případě nereklamování zjevných vad namontovaného Zboží bezprostředně po vykonání prohlídky právo z vad reklamovaných v rozporu s tímto ustanovením VOP zaniká.

7.8. Kupující je povinen namontované Zboží převzít i za předpokladu, že obsahuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Zboží. Kupující je povinen potvrdit převzetí namontovaného Zboží na předávacím protokole předloženém Prodávajícím, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které Kupující žádá odstranit, a dohodnutá lhůta pro jejich odstranění. V případě, že lhůta dle věty předchozí nebude dohodnuta, činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu oběma Smluvními stranami. Pokud předávací protokol neobsahuje soupis vad a nedodělků, má se za to, že Kupující převzal namontované Zboží bez výhrad. Pokud Kupující odmítá namontované Zboží převzít, je povinen do předávacího protokolu uvést důvod odepření převzetí. V případě, že Kupující odmítne uvést do předávacího protokolu důvod odmítnutí převzetí dle předchozí věty, odmítne podepsat předávací protokol, nebo odmítne namontované Zboží bez vážného důvodu převzít, má se za to, že namontované Zboží převzal bez výhrad ke dni, který byl dohodnut či jednostranně stanoven Prodávajícím jako termín převzetí namontovaného Zboží.

7.9. Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit všechny náklady spojené s opakovaným pokusem provést montáž pro Kupujícího způsobené z viny na straně Kupujícího (zejména při nedostatečně poskytnuté součinnosti ze strany Kupujícího pro provedení montáže).

7.10. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím namontovaného Zboží. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem namontovaného Zboží až úplným zaplacením Celkové kupní ceny. Po dobu od ukončení montáže do úhrady Celkové kupní ceny nese Kupující odpovědnost za škody na namontovanému Zboží, a to v plném rozsahu.

 

8.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2. Berete na vědomí, že barevné provedení nabízeného Zboží v rámci E-shopu je pouze orientační. Odstín Zboží se může lišit vzhledem k nastavení monitoru PC, samotné zobrazovací technologii a kalibraci barev. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy Zboží dle vzorníku zobrazeného pouze prostřednictvím E-shopu nemáte nárok.

8.3. Vyřizování Vašich stížností jako spotřebitele zajišťujeme prostřednictvím e-mailové adresy: info@labona.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřené Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetové stránky: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při vyřešení sporů z uzavřené Kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně Nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Pro účely doručování tímto souhlasíte s tím, že Vám můžeme doručovat prostřednictvím elektronické pošty na Vaši e-mailovou adresu.

8.7. Jsme oprávněni k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.8. Kupující není oprávněn bez předchozího souhlasu Prodávajícího na úhradu Celkové kupní ceny provést zápočet jakékoliv jeho případné pohledávky vůči Prodávajícímu. Kupující není také oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího zadržet jakoukoliv část Zboží ani žádné jiné věci, které získal do své moci v souvislosti s plněním Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím.

8.9. Smluvní strany se dohodly, že veškerá škoda (jak škoda přímá, tak i nepřímá) způsobená Prodávajícím může dosáhnout nejvýše Celkové kupní ceny v daném případě, a proto se Smluvní strany dohodly, že odpovědnost Prodávajícího vůči Kupujícímu za jakékoliv škody, nesmí překročit 100 % smluvní ceny bez DPH. Limitace škody sjednaná výše se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti Prodávajícím.

 

9.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním Vašich osobních údajů plníme vůči Vám prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného zde.

 

10.
UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na Vaše zařízení plníme prostřednictví zvláštního dokumentu.

 

11.
VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

11.1. Tento reklamační řád upravuje Vaše práva a povinnosti z naší odpovědnosti za vady Zboží zakoupeného od nás v rámci E-shopu či jiným způsobem. Tento reklamační řád se přiměřeně uplatní i na námi provedenou montáž Zboží.

11.2. Dodáváme Vám Zboží ve standardní kvalitě, pokud není dohodnuto jinak. Jsme povinni Vám poskytnout Zboží bez vad, zejména odpovídáme, že Zboží v době, kdy jste jej převzali:

11.2.1. má vlastnosti, které jsme si mezi sebou ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které jsme popisovali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Zboží,

11.2.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití byl uveden nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

11.2.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

11.2.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

11.2.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3. Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží v okamžiku převzetí Kupujícím, stejně tak odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době, pokud je záruka Prodávajícím poskytována. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí Zboží Kupujícím (spotřebitelem) má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění. Uplyne-li tato lhůta, zaniká odpovědnost Prodávajícího za vady.

11.4. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

11.5. Práva z vadného plnění můžete uplatnit písemně na adrese našeho sídla: Labona s.r.o., Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01, nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu: info@labona.cz. Oznámení vad musí obsahovat Vaše identifikační údaje, popis zjištěných vad a doklady osvědčující oprávněnost reklamace včetně fotografií vad Zboží a identifikaci práva z vad, které jste si zvolili. Můžete využít reklamační formulář dostupný zde.

11.6. Jsme povinni Vám vydat písemné potvrzení o tom, kdy jste právo z vad uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11.7. Můžete požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo pouze na bezplatné odstranění vady. Máte právo na přiměřenou slevu v případě, že Vám nemůžeme dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy způsobilo značné obtíže. Provedenou volbu práva z vad Zboží nemůžete následně změnit bez našeho souhlasu.

11.8. Není-li výslovným prohlášením Prodávajícího poskytnuta záruka za jakost delší, činí záruka 24 měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Pro uplatnění záruky jste povinni předložit daňový doklad (fakturu) ke Zboží. Zárukou za jakost se zavazujeme, že Zboží bude po určenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu Zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné Zboží užívat.

11.9. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené na Zboží:

a) běžným opotřebením, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací nebo poškozením způsobeným z Vaší strany či ze strany nekvalifikované osoby;

b) neodborným uvedením do provozu nebo vadnou montáží z Vaší strany;

c) při užívání, které se neshoduje s návodem k obsluze;

d) vnějšími vlivy jako např. působením ohně, vody, solí, zásad, kyseliny nebo působením živlů;

e) v podobě základních nátěrových vad nebo jiných povrchových úprav;

f) v případě použití dílů jiných dodavatelů, které nejsou schválené výrobcem či Prodávajícím.

11.10. Vaši reklamaci vad vyřídíme do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného oznámení z Vaší strany. Vyhrazujeme si právo k posouzení opravitelnosti Zboží a oprávněnosti reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace může být z naší strany v odůvodněných případech prodloužena. V případě, že jste v prodlení s úhradou Celkové kupní ceny, nejsme povinni zahájit reklamační řízení a doba pro vyřízení reklamace počne běžet až od data úhrady Celkové kupní ceny za celé plnění. Vyhrazujeme si právo posoudit reklamovanou vadu v místě instalace, v případě, že nám nebude toto posouzení umožněno, jsme oprávněni reklamaci zamítnout. Budete vyrozuměni o vyřízení reklamace prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v rámci Zákaznického účtu či jinak nám známou. V případě, že se sjedná oprava Zboží, zajistíme svoz Zboží od Vás na své vlastní náklady.

11.11. Pokud máte právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží Vám i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatníte-li však právo na tuto náhradu do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud namítneme, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

11.12. Jste povinni převzít si reklamované Zboží po reklamaci v dohodnuté lhůtě nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne vyřešení reklamace. Pokud jste v prodlení s převzetím, můžeme Zboží uložit na Vaše náklady ve veřejném skladišti anebo u jiného schovatele.

 

12.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Kupní smlouva zaniká v těchto případech: a) splněním předmětu Kupní smlouvy, b) zánikem jedné ze Smluvních stran, c) dohodou Smluvních stran, nebo d) odstoupením od Kupní smlouvy zejména v případech v rámci těchto VOP výslovně uvedených.

12.2. Jsme oprávněni odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy v následujících případech:

a) vyjde najevo, že Vámi poskytnuté údaje v poptávce či Objednávce, které byly podkladem pro uzavření Kupní smlouvy, jsou nesprávné nebo neúplné;

b) Jste v prodlení s převzetím Zboží, a to i po uplynutí poskytnuté přiměřené lhůty dle těchto VOP;

c) Jste v prodlení s potvrzením rozměrů pro výrobu Zboží Prodávajícímu, a to i po uplynutí poskytnuté přiměřené lhůty;

d) Jste v prodlení s úhradou svých závazků vůči nám delším než třicet (30) kalendářních dnů po jejich splatnosti;

e) pokud nejsme objektivně schopni z důvodů na straně třetích osob či vyšší moci dodat Vám Zboží či provést montáž ve lhůtě přiměřené okolnostem.

12.3. Kupující (spotřebitel) je oprávněn, pokud se nejedná o případ dle 12.4. a 12.5. těchto VOP, odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku v případech uzavřené Kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostor obvyklý k podnikání (tzv. distančních smluv), přičemž v případě, že je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

12.4. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku zejména v těchto případech:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy;

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

c) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

12.5. Prodávající upozorňuje na to, že Zboží, které nabízí, je převážně produktem na míru (s výjimkou náhradních dílů), tedy vyrobené dle přání Kupujícího, tudíž od uzavřené Kupní smlouvy Kupující nemůže odstoupit.

12.6. Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je dostupný zde. Tento formulář nám můžete dle své volby zaslat písemně na adresu našeho sídla: Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01, nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: info@labona.cz.

12.7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva ruší od počátku. V případě řádného odstoupení od Kupní smlouvy jsme povinni Vám vrátit Celkovou kupní cenu do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme ji od Vás přijali. Odstoupil-li od Kupní smlouvy Kupující, Prodávající není povinen vrátit Celkovou kupní cenu Zboží Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit Celkovou kupní cenu Kupujícímu již při vrácení Zboží Kupujícím, pokud s tím bude Kupující souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

12.8. Kupující má nárok na vrácení nákladů za dodání Zboží v nejnižší nabízené výši, kterou Prodávající nabízí. Kupující je povinen zaslat nebo předat zakoupené Zboží Prodávajícímu. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a odečíst jej od částky, kterou má v této souvislosti vrátit Kupujícímu.

12.9. Odstoupením od Kupní smlouvy ani jiným způsobem ukončení Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím však nezanikají a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením Kupní smlouvy, nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroků z prodlení, c) peněžité pohledávky Prodávajícího za Kupujícím vzniklé na základě či v souvislosti s Kupní smlouvou, d) ustanovení o limitaci náhrady škody, e) ujednání o volbě práva a řešení sporů, e) ustanovení, která řeší vztahy mezi Smluvními stranami po odstoupení od Kupní smlouvy f) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají Smluvní strany zavazovat i po ukončení Kupní smlouvy.

 

13.
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

13.1. Odpovědnost Prodávajícího za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností dle uzavřené Kupní smlouvy je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci; vyšší mocí se rozumí takové okolnosti, které vznikly po uzavření Kupní smlouvy jako výsledek nepředvídaných a druhou smluvní stranou neodvratitelných událostí mimořádného charakteru, např. havárie výrobního zařízení, odstávka výroby výrobce, přírodní katastrofa, válka, sabotáž, stávka, pandemie. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující devadesát (90) kalendářních dnů, jsou Smluvní strany povinny splnit závazky vyplývající z Kupní smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci.

13.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si jsou vědomy případné pandemické situace s koronavirovou nákazou známou pod označením COVID-19 a berou tak při uzavírání Kupní smlouvy aktuální nastalou situaci a všechna dosud v této souvislosti přijatá nouzová opatření na vědomí. V návaznosti na stav ke dni uzavření Kupní smlouvy tak Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy se v důsledku aktuální situace a státními orgány přijatých nouzových opatřeních plnění Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího stane obtížně splnitelné, splnitelné za zásadně ztížených podmínek, s výrazně zvýšenými náklady či až nemožné, zakládá taková obtížnost až nemožnost plnění právo na odstoupení od Kupní smlouvy na straně Prodávajícího směřující k zániku závazku založeného Kupní smlouvou. Smluvní strany se dále dohodly, že Prodávající se v takové situaci zároveň zprostí své odpovědnosti včetně povinnosti k náhradě škody vzniklé porušením povinnosti či prodlením s plněním povinnosti ujednané v Kupní smlouvě, bude-li zřejmé, že mu ve splnění povinnosti z Kupní smlouvy dočasně nebo trvale zabránila nouzová opatření přijatá státními orgány v době uzavírání či plnění Kupní smlouvy. Toto ujednání o založení práva na odstoupení od Kupní smlouvy a zproštění se odpovědnosti včetně povinnosti k náhradě škody na straně Prodávajícího platí i v případě, kdy se po podpisu Kupní smlouvy pandemická situace a státními orgány dosud přijatá nouzová opatření změní (popř. zpřísní).

 

14.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený uzavřenou Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 (tzv. Vídeňské úmluvy) a norem mezinárodního práva soukromého je vyloučena.

14.2. Smluvní strany Kupní smlouvy se dohodly, že všechny spory vznikající mezi nimi z takové smlouvy, jejíž součástí jsou i tyto VOP, a v souvislosti s ní, nebo s jejím uzavíráním, budou rozhodovány výlučně u soudů České republiky, jejíž místní příslušnost bude výlučně určena dle sídla Prodávajícího ke dni podání žaloby. Volbou příslušnosti podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby příslušnosti jinak použila dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12.12.2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Nařízení Brusel I bis).

14.3. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.4. Uzavřené Kupní smlouvy včetně těchto VOP jsou námi archivovány v elektronické i písemné podobě a nejsou přístupné.

14.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 30.5.2022.