zavřít
Můžete začít psát.
Výsledky hledání se objeví zde.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Labona s.r.o.

 

Cílem tohoto dokumentu je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, Vám poskytnout úplné informace o zpracování Vašich osobních údajů, zejména o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel Vaše osobní údaje zpracováváme, kdo a jakým způsobem bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, jakož i o právu přístupu k Vašim osobním údajům, právu na opravu Vašich osobních údajů a dalších Vašich právech dle příslušných právních předpisů. Tento dokument je veřejně přístupný na našich internetových stránkách na adrese: https://www.labona.cz.

1.
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Kdo bude Vaše osobní údaje zpracovávat?

1.1. Jsme obchodní společnost Labona s.r.o., se sídlem Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, IČ: 03898881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 87305, a jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje (dále jen jako „Správce“ nebo „my“).

1.2. Naše kontaktní údaje:
Adresa pro doručování: Palackého nám. 152, 665 01 Rosice
Adresa elektronické pošty: info@labona.cz
Telefon: +420 608 354 888.

2.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?

2.1. Vaše osobní údaje jsou u nás v naprostém bezpečí. Přijali jsme ve Vašem zájmu s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro Vaše práva a svobody vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany Vašich osobních údajů, které zpracováváme, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zejména využíváme tyto zabezpečovací prvky: šifrovaná komunikace, bezpečné prostředí pro uchování dokumentů obsahujících osobní údaje ve fyzické podobě, uložiště opatřena unikátními přístupovými hesly, užívání oficiálních antivirových programů, vázání zaměstnanců povinností mlčenlivosti, řízení uživatelských přístupů, využívání SSL certifikátu pro ochranu přenosu údajů mezi prohlížečem návštěvníka a webovou stránkou, nastavený systém řízení práv a rolí, Vaše přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna data uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech.

Vaše osobní údaje jsou tedy u nás pod neustálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Navíc zabezpečení Vašich osobních údajů pravidelně aktualizujeme a průběžně zdokonalujeme.

2.2. Zpracováváme osobní údaje automatizovaně i manuálně; zpracováním osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

2.3. Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami vyplývajícími z GDPR:

   • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování osobních údajů,
   • účelové omezení – shromažďujeme osobní údaje jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
   • minimalizace údajů – zachováváme přiměřenost, relevantnost a limitujeme zpracování osobních údajů na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu jejich zpracování,
   • přesnost a aktuálnost – přijímáme veškerá rozumná opatření, která umožňují zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů,
   • omezené uložení – uchováváme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou Vaše osobní údaje zpracovávány,
   • integrita a důvěrnost – Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením,
   • odpovědnost – dodržujeme zodpovědný přístup k ochraně Vašich osobních údajů.
3.
KATEGORIE A ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Jaké osobní údaje zpracováváme a z jakých zdrojů je získáváme?

3.1. Když používáte naše webové stránky můžeme shromažďovat o Vás určité údaje, jako např. IP adresa, datum a čas přístupu na naše webové stránky, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat údaje o Vašem chování v rámci našeho e-shopu, tj. např. jaké produkty si na našem e-shopu prohlížíte či jaké z našich nabídek Vás zaujaly. Z informací o Vašem chování na našich webových stránkách odvozujeme další údaje o Vás, abychom Vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli naše webové stránky dále zlepšovat, tyto údaje jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétní osobě.

Zpracováváme v návaznosti na příslušný právní důvod a účel zpracování v případě zákazníků, kterým poskytujeme své služby a zboží, následující kategorie osobních údajů:

   • identifikační údaje – jméno, příjmení, akademický titul, obchodní firma, IČ, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, podpis;
   • kontaktní údaje – doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo – pevná linka, mobil;
   • popisné údaje – číslo bankovního účtu, údaje o poskytovaných službách a zboží včetně historie (druh a specifikace služby/zboží, objem poskytnutých služeb/zboží a jejich cena, informace o platební morálce, informace o provedených platbách);
   • údaje z komunikace mezi námi a zákazníkem – el. komunikace;
   • ostatní – síťové identifikátory (IP adresa, identifikátory cookies, apod), geografická poloha, chování subjektu na webové stránce.

3.2. Vaše osobní údaje získáváme:

   • přímo od subjektů údajů,
   • z veřejných rejstříků.
4.
ÚČEL A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – K jakým účelům a na základě jakého oprávnění zpracováváme Vaše osobní údaje?

4.1. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, které vyplývají z výkonu naší činnosti. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem plnění obchodního vztahu (k tomu, abychom řádně vybavili a doručili Vaši objednávku či poskytli objednané služby potřebujeme Vaše osobní údaje; stejně tak tyto potřebujeme k vyřešení jakéhokoliv problému, který může v této věci nastat), ale také za účelem péče o Vás jako o zákazníka (pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat Vaše osobní údaje) či k tomu, abyste mohli využívat uživatelský účet v rámci našeho e-shopu.

4.2. Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely naší marketingové aktivity – o tomto se více dozvíte v rámci níže uvedené části tohoto dokumentu nazvané jako „Externí reklamní systémy, soubory cookies“.

4.3. Vaše kontaktní osobní údaje využíváme také za účelem zasílání obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se zejména o produkty a služby podobné těm, kterém jsme Vám již poskytli. Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme Vaše kontaktní osobní údaje převážně na základě Vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte, tak Vám, pokud jste našim zákazníkem, můžeme zaslat obchodní sdělení i bez toho, abyste nám poskytli Váš souhlas, a to z důvodu našeho oprávněného zájmu (na základě našeho oprávněného zájmu můžeme zpracovávat osobní údaje našich zákazníků pro účely přímého marketingu v souladu s GDPR). Při zasílání obchodních sdělení dodržujeme obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění. V každém případě platí, že nám můžete tuto naši marketingovou aktivitu zakázat tím, že nás kontaktujete prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů nebo využijete tento kontaktní formulář a toto nám sdělíte.

4.4. Vaše osobní údaje zpracováváme konkrétně na základě těchto právních důvodů:

   • právním důvodem je splnění uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) - na základě tohoto právního důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; např. uzavření kupní smlouvy, a následně za účelem poskytnutí objednaných služeb/zboží, což zahrnuje zejména přijetí objednávky, následná komunikace se zákazníkem, plnění smlouvy, vystavení faktury, apod.;
   • právním důvodem je splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) - na základě tohoto právního důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje tehdy, pokud nám tuto povinnost ukládá právní předpis; např. vedení účetní a daňové evidence, vystavení faktury, apod.;
   • právním důvodem je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - na základě tohoto právního důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud je to v našem oprávněném zájmu, kdy je zde nutné zařadit tyto činnosti: uplatnění našich právních nároků vůči Vám jako zákazníkovi a opačně, pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci, vnitřní administrativní procesy, přímá marketingová aktivita – zejména zasílání obchodních sdělení, cookies, využití kontaktního formuláře na našich webových stránkách z Vaší strany a následná komunikace s Vámi, apod.
   • právním důvodem je Vámi udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – na základě tohoto právního důvodu, v určitých případech, zpracováváme Vaše kontaktní osobní údaje k zasílání našich obchodních sdělení.
5.
DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

5.1. Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

5.2. V případě zpracovávání osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

5.3. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

5.4. Při stanovení doby uložení osobních údajů zohledňujeme veškeré aspekty daného zpracování a také Vaše zájmy, příp. oprávněné zájmy třetích stran, zejména, aby byly Vaše osobní údaje uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu.

6.
PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

6.1. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme našim zaměstnancům, kteří při zpracování osobních údajů postupují v souladu se všemi platnými a závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů, a dále dle závazných pravidel upravujících zpracování a ochranu osobních údajů, které jsou stanoveny vnitřními předpisy.

6.2. Námi zpracovávané osobní údaje jsou předávány zejména těmto příjemcům:

   • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, kterým jsme povinni předávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů (např. správní orgány, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři, notáři, jednotlivá ministerstva ČR, orgány celní správy, apod.),
   • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv (např. pojišťovny při uplatnění pojistného nároku, soudy, insolvenční správci, exekutoři apod.),
   • poskytovatelům služeb nezbytných pro naši činnost (zejména poskytovatelé právních služeb a účetních služeb, dopravní společnosti – za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi, apod.).

6.3. Aktuální seznam zpracovatelů, kterým můžeme předávat Vaše osobní údaje naleznete ZDE.

6.4. Příjemci osobních údajů uvedení v předchozím bodě poskytují záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování osobních údajů splňovalo požadavky příslušných závazných právních předpisů práva České republiky a práva EU upravujících ochranu osobních údajů. Pokud zpracování osobních údajů těmito příjemci neupravuje žádný právní předpis nebo jiný právní akt práva EU nebo členského státu, je s příjemcem osobních údajů uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která upravuje práva a povinnosti stran (nás, jako Správce a zpracovatele) při zpracování osobních údajů.

6.5. Nepředáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí (tj. země mimo území EU) či mezinárodní organizaci.

7.
EXTERNÍ REKLAMNÍ SYSTÉMY, SOUBORY COOKIES, OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

7.1. Naše webové stránky dostupné na adrese: https://www.labona.cz/ využívají pro svou činnost technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Rovněž využíváme reklamní systém společnosti Google (Google AdWords). Prostřednictvím tohoto online systému je možné zobrazovat inzerenty v placených výsledcích vyhledávání. Webové stránky dále používají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované zejména společnostmi Google, Inc., Facebook Inc. nebo Automattic Inc. (dále spolu jako „jiné společnosti“).

7.2. Naše webové stránky dostupné na adrese: https://www.labona.cz/ využívají pro svou činnost takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které slouží k měření návštěvnosti webu www.labona.cz, k přizpůsobení zobrazení webových stránek a pro cílení reklamy. Tyto soubory cookies odešle konkrétní navštívená stránka do prohlížeče návštěvníka webu a umožní zaznamenat informace o návštěvě, rozpoznat zařízení návštěvníka webu, apod.

7.3. Naše webové stránky využívají relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívají trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení do skončení doby jejich platnosti, nebo dokud je nesmažete.

7.4. Cookies, které využívají naše webové stránky, jsou buď cookies první strany nebo cookies třetích stran.

   • Cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu. Jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies. Mohou být dočasné nebo trvalé.
   • Cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našich webových stránek, a to i když se nacházíte na našich webových stránkách. Tyto cookies nám umožňují analyzovat naše webové stránky a zobrazovat pro Vás reklamu na míru. Jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies.

7.5. Konkrétní využívané typy cookies a jejich účel:

   • Nezbytné cookies – tyto cookies umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí. Tyto cookies Vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje.
   • Výkonnostní cookies – tyto cookies slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní a další obdobné informace). Údaje získané těmito cookies jsou anonymní.
   • Funkční cookies – tyto cookies slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace a podobně. Prostřednictvím funkčních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů.
   • Cílené a reklamní cookies – tyto cookies slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně. Prostřednictvím reklamních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak naše webové stránky využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz a s poradci.

7.6. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

7.7. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.

7.8. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

8.
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ – Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

8.1. Máte právo se na nás kdykoliv obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování Vašich osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, které máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů:

   • právo na přístup k veškerým zpracovávaným osobním údajům - máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, tak má právo získat zejména tyto informace:
    • jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů;
    • jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů;
    • kdo, kromě nás, jsou příjemci Vašich osobních údajů;
    • doba, po kterou budou Vaše osobní údaje u nás uloženy;
    • existence Vašich práv na opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, práva na vznesení námitky, práva na podání stížnosti u dozorového úřadu; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů;
    • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování;
    • máte dále právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme;
   • právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů;
   • právo na opravu (upřesnění nebo doplnění) zpracovávaných osobních údajů - máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají;
   • právo na výmaz osobních údajů - máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
    • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány,
    • odvolali jste svůj souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracovávání,
    • vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování,
    • Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány protiprávně,
    • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
    • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Upozorňujeme na to, že některé Vaše osobní údaje musíme dle dotčených právních předpisů uchovávat i přes Vaši žádost o výmaz (jedná se zejména o Vaše osobní údaje uvedené na fakturách či jiných účetních dokladech). Vaše osobní údaje můžeme také dále zpracovávat i přes Vaši žádost o výmaz k účelu uplatnění našich právních nároků vůči Vám.

   • právo na omezení zpracování osobních údajů - máte právo na to, abychom omezili zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
    • v případě, že popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
    • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
    • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
    • vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V případě oprávněného požadavku na omezení zpracování osobních údajů z Vaší strany jsme oprávněni dále zpracovávat dotčené osobní údaje pouze s Vaším souhlasem.

   • právo získat zpracovávané osobní údaje a tyto osobní údaje předat jinému správci (právo na přenositelnost osobních údajů) - máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že právním důvodem ke zpracování Vašich osobních údajů je souhlas nebo smlouva a zpracování osobních údajů se provádí automatizovaně;
   • právo vznést námitku – máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právního důvodu spočívajícího v našem oprávněném zájmu – viz výše uvedená část tohoto dokumentu nazvaná jako „Účel a důvody zpracování osobních údajů“.
   • právo být informován o porušení zabezpečení svých osobních údajů v případech stanovených v příslušných právních předpisech na ochranu osobních údajů;
   • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů; aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, tel. č. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany byly porušeny právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

8.2. Vaše práva uvedená výše v předchozím bodě, vyjma stížnosti, která se podává k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se uplatňují přímo u nás prostřednictvím našeho e-mailu: info@labona.cz, písemně na adrese našeho sídla: Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, nebo prostřednictvím naší datové schránky: uk6y3zj.

K uplatnění těchto Vašich práv prosím využijte náš formulář, který je dostupný ZDE.

8.3. Veškerá sdělení a vyjádření k Vašim uplatněným právům poskytujeme bezplatně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od uplatnění práva zákazníkem. Správce je oprávněn takto stanovenou lhůtu v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. Jsme povinni Vás informovat o prodloužení stanovené lhůty, včetně uvedení důvodů.

8.4. Vyhrazujeme si právo, pokud budete uplatňovat svá výše uvedená práva bezdůvodně či nepřiměřeně, účtovat Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, nebo odmítnout vyhovět Vaší žádosti.

Labona s.r.o., 1.1.2022